سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی نیک بختی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد
روزبه مردان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد
شراره کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۸ به صورت اسپیلت پلات و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی میانه اجرا شد . در این تحقیق عوامل مورد بررسی، شامل سطوح مختلف کود اوره ( ۲۵۰،۲۰۰ ،۱۵۰ کیلوگرم اوره در هکتار) به عنوان فاکتور اصلی و ارقام کلزا ( هایولا ۴۰۱ ، هایولا ۴۲۰ ، هایولا ۳۰۸ RGS001 بعنوان فاکتور فرعی بودند. طبق نتایج این تحقیق بین ارقام از نظر کلیه صفات مورد بررسی جز تعداد دانه در غلاف اختلاف معنیداری مشاهده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که مقادیر مختلف کود اوره بر تعداد غلاف در بوته، عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن تأثیر معنیداری در سطح احتمال یک درصد داشت در حالیکه تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه تحت تأثیر این فاکتور قرار نگرفتند. با افزایش مقدار نیترو ژن تعداد غلاف در بوته و عملکرد دانه افزایش یافت ضمن اینکه درصد روغن کاهش اما عملکرد روغن افزایش یافت . در این تحقیق رقم هایولا ۴۲۰ دارای بالاترین عملکرد دانه و عملکرد روغن در بین ارقام مورد بررسی بود و بالاترین عملکرد دانه از تیمار کودی ۲۵۰ کیلوگرم اوره در هکتار بدست آمد ولی از نظر بالاترین عملکرد روغن تیمار کودی ۲۰۰ و ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار از نظر آماری در یک گروه قرار گرفتند