سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لادن ضراب پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه خاکشناسی
سیروس آذرآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه خاکشناسی، ،
ناصر نظری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه خاکشناسی، ،

چکیده:

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کود سوپرفسفات تریپل بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۸ به صورت اسپیلت پلات و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی میانه اجرا شد . در این تحقیق عوامل مورد بررسی، شامل سطوح مختلف کود سوپرفسفات تریپل (۱۵۰، ۲۰۰،۲۵۰ کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار) به عنوان فاکتور اصلی و ارقام لوبیا ( تلاش ، خمین، cos16 و G14088) بعنوان فاکتور فرعی بودند. طبق نتایج این تحقیق بین ارقام از نظر کلیه صفات مورد بررسی جز تعداد دانه در غلاف اختلاف معنی داری مشاهده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که مقادیر مختلف کود سوپرفسفات تریپل بر تعداد غلاف در بوته، عملکرد دانه تأثیر معنی داری در سطح احتمال یک درصد داشت در حالیکه تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه تحت تأثیر این فاکتور قرار نگرفتند. با افزایش مقدار فسفر تعداد غلاف در بوته و عملکرد دانه افزایش یافت ضمن اینکه درصد روغن کاهش اما عملکرد روغن افزایش یافت. در این تحقیق رقم خمین دارای بالاترین عملکرد دانه و عملکرد روغن در بین ارقام مورد بررسی بود و بالاترین عملکرد دانه از تیمار کودی۲۵۰ کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار بدست آمد ولی از نظر بالاترین عملکرد روغن تیمار کودی ۲۰۰ و ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار از نظر آماری در یک گروه قرار گرفتند