سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرید لطفی ماوی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، کروه گیاهپزشکی، تاکستان، ایر
سمیه صمدی ممان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، کروه کشاورزی، تاکستان، ایران
علیرضا شایسته نیا – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان،

چکیده:

در جهت بررسی اثر سطوح مختلف کود ازته و استفاده از علف کش فورام سولفورون در دزهای متفاوت بر کنترل علف های هرز مزارع سورگوم جارویی در شهرستان میانه در سال ۱۳۸۹ آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار طراحی و اجرا گردید. تیمار آزمایشی شامل سطوح مختلف کود ازته در چهار سطح (صفر، ۶۰، ۱۲۰ و ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار) و کنترل علف هرز شامل مصرف علف کش فورام سولفورون در چهار سطح (صفر، ۵/۱، ۲ و ۵/۲ لیتر در هکتار) به همراه وجین کامل علف هرز بود. نتایج این بررسی نشان داد که کمترین میزان علف های هرز در تیمار وجین دستی مشاهده گردید، همچنین کاربرد علف کش فورام سولفورون با دز ۵/۲ و ۲ لیتر در هکتار توانست کنترل موفقی بر روی علف های هرز داشته باشد و کمترین میزان تراکم و وزن خشک علف های هرز را نشان داد، بیشترین میزان تراکم و وزن خشک علف های هرز در تیمار عدم کنترل علف های هرز (شاهد) مشاهده گردید. در بررسی تیمار سطوح مختلف کود نیتروژنه نیز، کمترین میزان تراکم و وزن خشک علف های هرز از عدم مصرف کود ازته به دست آمد که با تیمار ۶۰ کیلوگرم در هکتار در گروه آماری یکسانی قرار داشت