سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

طاهره دبیریان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ایلام
شهریار ساسانی – عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات و منابع طبیعی کرمانشاه
علی اشرف مهرابی – عضوهیئت علمی دانشگاه ایلام
حیدر ذوالنوریان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و منابع طبیعی کرمانشاه

چکیده:

غده های سیب زمینی تولید شده از طریق کشت بافت به واسطه استفاده از بافت عاری از ویروس مریستم انتهایی ساقه، بر تولید و راه پیشگیری بیماریهای ویروسی تأثیر شگرفی دارد . در سال ۱۳۸۹ در مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی کرمانشاه آزمایشی به منظور ارزیابی تأثیر دما و سطوح شکر بر روند ریزغده زایی سیب زمینی در کشت درون شیشه ای بر روی ارقام مارفونا، آگریا و بورن به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در شش تکرار انجام شد . پس از کشت ریزنمونه های سه گره ای در محیط های کشت MS پایه غنی شده با ۵ میلی گرم BA و ۸۰ گرم در لیتر ساکارز، Ms پایه به همراه ۸۰، ۱۲۰، ۴۰ گرم در لیتر شکر، دو سطح دمایی ۱۷-۲۱ و ۱۲-۱۷ درجه سانتیگراد بر آنها اعمال شد . پس از دو ماه صفات تعداد ریز غده، میانگین وزن ریز غده، میانگین قطر ریز غده، تعداد برگ، گره و ساقه جانبی از گیاهچه های حاصل اندازه گیری شد. آگریا در دمای سرد بیشترین تعداد ریزغده و وزن کل ریزغده را داشت و اختلا ف معنی داری در سطح ۱% داشت. بهترین غلظت شکر برای وزن کل ریزغده، میانگین قطر و وزن ریزغده غلظت ۱۲۰ و ۸۰ گرم در لیتر بود . همچنین مارفونا در دمای نرمال بیشترین تعداد برگ و گره را تولید کرد و با بورن تفاوت معنی دار داشت.