سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیامک امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میان
سلیمان جمشیدی – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، ، ایر

چکیده:

به منظور ارزیابی واکنش ارقام نخود به تنش سرما در مرحلهی چهاربرگی در شرایط گلخانه، آزمایشی با چهار رقم نخود زراعی در گلخانهی تحقیقاتی دانشگاه آزاد واحد میانه انجام گردید. ارقام نخود تحت تنش سرما در شش ILC شامل کاکا، پیروز، جم و ۴۸۲ ۱۰ و ۲۳ درجه سلسیوس به عنوان شاهد قرار گرفتند. سپس درصد از بین رفتن و خسارت ناشی از ،۵ ،۰ ،-۱۰ ،- تیمار دمایی شامل ۱۵ سرما، ارتفاع بوته، محتوای کلروفیل، وزن تر و خشک اندازهگیری شد. نتایج آزمایش نشان داد که اثر دما و رقم و اثر متقابل آنها بر کلیه صفات مورد مطالعه بسیار معنیدار بود. گیاهان مربوط به کلیه ارقام در دمای ۱۵ – و ۱۰ – درجه از بین رفتند. کمترین ارتفاع در دمای ۵- در رقم جم مشاهده گردید. بیشترین تأثیر سرما در محتوای کلروفیل در دمای ۵- بود. همچنین تنش سرما بر وزنتر و خشک نیز تأثیر منفی چشمگیری داشت. خسارت ناشی از سرما روی اندازهی ارتفاع درصد کلروفیل و وزنتر و خشک در ارقام دسی کمتر از و جم داشتند. ILC ارقام کابلی بود، یعنی ارقام کاکا و پیروز مقاومت نسبتاً بیشتری در صفات ذکر شده نسبت به ارقام ۴۸