سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه صیف – دانشجوی کارشناسی ارشد آبهای زیرزمینی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم،
حسین محمدزاده – استادیار، مرکز تحقیقات آبهای زیرزمینی میناب گروه زمین شناسی، دانشکد
ابوالفضل مساعدی – دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف رفتارسنجی افت سطح آبهای زیرزمینی آبخوان دشت فسا در مقابل خشکسالی انجام شده است. با مطالعه تغییرات بارندگی در ۲ ایستگاه هواشناسی و کل منطقه، حجم تخلیه از چشمهها،قنوات و چاههای بهرهبرداری و سطح آب زیرزمینی ۱۷ حلقه چاه پیزومتری سعی در بررسی جامع دلایل افت سطح آب زیرزمینی آبخوان دشت فسا شده است. در این تحقیق خشکسالی هواشناسی توسط شاخص بارش استانداردشده (SPI) بررسی گردیده است، نتایج نشان دهندهی وقوع ۸ مورد خشکسالی متوسط تا بسیار شدید در طول دوره آماری ۱۳۸۸ -۱۳۵۷ ۱۳۵۷ میباشد. نتایج بررسی ضریب همبستگی بین شاخص (SPI) درمقیاسهای زمانی ۱،۳،۶،۹،۱۲،۱۸،۲۴و۴۸ ماهه با سطح آب زیرزمینی با تأخیر زمانی۱،۳،۶،۹،۱۲،۱۸،۲۴و۴۸ماهه در دو ایستگاه بارانسنج معمولی و سینوپتیک فسا و همچنین در کل منطقه نشان داد که، شاخص SPI با مقیاس زمانی ۴۸ ماهه با سطح آب زیرزمینی بدون تأخیر زمانی بیشترین همبستگی را دارا می باشد. همچنین بررسی رگرسیون خطی بین نوسانات سطح آب زیرزمینی و شاخصSPIدرمقیاس ۴۸ ماهه در طول دوره آماری ۱۳۸۸-۱۳۷۲ نشان داد که تقریباً ۵۴ درصد از واریانس نوسانات سطح آب زیرزمینی در این دشت توسط این شاخص تبیین میشود.