سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا چمن پیرا – استادیار پژوهشی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان،
محمد روغنی – استادیار پژوهشی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، پژوهشکده حفاظت خاک و آبحیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران،
ایرج ویسکرمی – عضو هیأت علمی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
کیانفر پیامنی – عضو هیأت علمی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده:

در چند دهه اخیر، تلفات منابع آب و خاک حوزههای آبخیز به دلیل بهره برداری غیر اصولی از سرزمین، شدت فزایندهای یافته است . این موضوع سبب بروز سیر قهقرایی حوزهه ای آبخیز، افزایش سیل خیزی و نرخ تولید رسوب، کاهش عمر مفید مخازن سدها، کاهش تولید و تلفات سرمایه های ملی کشور و …شده است این تحقیق با هدف ارزیابی تأثیر حوضچه های ذخیره آب بر روی تغییر رفتار حوزه در کاهش سیلاب و سیل خیزی حوزه آبخیز دادآباد صورت گرفت .روش کار در گام نخست بر اساس نقشه برداری و بررسی حجم عملیات سازه های اجرا شده، و آگاهی از تعداد، وضعیت و مشخصات آنها میباشد.در مرحله بعد با استفاده از مدل ریاضی HEC-HMS نسبت به برآورد سیلاب با دوره بازگشت های مختلف و همچنین رواناب متوسط سالانه اقدام گردید. با محاسبه حمع مخازن، قابلیت آنها در ذخیره رواناب و سیلابها و کاهش خطر سیلاب برای اراضی پایین دست مورد بررسی قرار گرفت.سپس با استفاده از روشهای توصیفی و آماری نظیر همبستگی، ضمن تعیین میزان اثرگذاری عملیات انمام شده بر کاهش سیل خیزی حوضه، چشم انداز آینده آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.