سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هنگامه عطاردی – کارشناس ارشد زراعت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
امیرحسین شیرانی راد – استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات دانه های
رضا امیری – استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر تنش کم آبیاری و تاریخ کاشت حاکم بر گیاه کلزا مادری، روی خصوصیات جوانهزنی بذورحاصل از آن، در مزرعه تحقیقاتی و آزمایشگاه گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت در بهار ۱۳۸۷ انجام شد. آزمایش در مزرعه، به صورت طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با ۲۰ تیمار و ۳ تکرار اجرا شد. این ۲۰ تیمار شامل بذرهای ۵ رقم کلزا (فاکتور فرعی)، دو تاریخ کاشت و دو سطح آبیاری (فاکتورهای اصلی) بودند که در سال۸۶-۸۵ در یک آزمایش فاکتوریل اسپلیت پلات بر پایه بلوک کامل تصادفی از گیاه مادری بدست آمده بودند. در آزمایش مزرعهای: صفات درصد سبز نهایی، میانگین زمان لازم برای سبز شدن، میانگین سبز شدن روزانه و سرعت سبز شدن روزانه و در آزمون پیری زودرس: درصد جوانهزنی نهایی، میانگین زمان لازم برای جوانهزنی، میانگین جوانهزنی روزانه، سرعت جوانهزنی روزانه، طول ساقهچه و وزن خشک گیاهچه اندازهگیری شدند. نتایج نشان داد بین درصد سبز نهایی و سرعت جوانهزنی روزانه همبستگی۰/۴۵ وجود دارد در نتیجه از این آزمون میتوان برای پیشبینی درصد سبز نهایی در مزرعه استفاده کرد. با توجه به نتایج آزمایشگاه، رقم ساریگل به واسطهی بالاترین میانگین جوانهزنی روزانه و کمترین میانگین زمان لازم برای جوانهزنی و سرعت جوانهزنی روزانه بهترین کیفیت بذر را داشت