سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ربه کا ضامنی طحان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
عبدالمهدی بخشنده – استاد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز
عطاء اله سیادت – استاد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز
محمد برزگری – دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز

چکیده:

به منظور مطالعه اثرتنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای جدید ذرت، این آزمایش در سال زراعی ۱۳۸۷ در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد استان خوزستان اجرا گردید. این تحقیق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی بصورت اسپلیت بلوک با چهار تکرار، چهار سطح تیمار آبیاری بعنوان فاکتور اصلی وهفت سطح تیمار ارقام بعنوان فاکتور فرعی اجرا شد. تیمارهای آبیاری شامل شاهد بدون تنش وتنشهای آبی در مراحل رشد رویشی، گرده افشانی و پر شدن دانه بودند و تیمار ارقام شامل شش هیبرید امید بخش ذرت و رقم SC704 بعنوان شاهد بودند. در بین سطوح تنش آبی علیرغم اینکه در مراحل رشد رویشی و پرشدن دانه بترتیب ۱۲۷۸/۷ و ۵۱۲/۳ مترمکعب آب کمتر مصرف گردید، این تیمارها تفاوت معنی داری ازنظرعملکرد دانه با تیمار شاهد نداشتند. در بین هیبریدهای ذرت، هیبرید H4 از لحاظ عملکرد، اجزای عملکرد و عملکرد بیولوژیکی برتر از سایرین بود.