سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهه حاجی زاده نداف – کارشناس ارشد تکتونیک، کارشناس مسئول گروه زمین- ریاضی،مرکز پژوهشهای ک
عباس مجدی – دکترای مکانیک سنگ، عضو هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
عباس بحرودی – دکترای تکتونیک،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
منوچهر قرشی – دکترای تکتونیک، پژوهشکده علوم زمین- سازمان زمین شناسی کشور

چکیده:

به منظور پاسخ به این سؤال که تغییر طول لایه بندی در الگوی شکست و جابجاییها چه تأثیری دارد، در این پژوهش از روش مدلسازی عددی و نرم افزار Flac 2D استفاده شده است. برای انجام این آزمایش لایه ای از جنس کنگلومرا انتخاب شده است. آزمایش برای طولهای مختلف و تنش فشاری ۵٠ کیلو پاسکال انجام گرفته و در نهایت بردارهای جابجایی، پلاتهای تنش و نرخ کرنش برشی آنها با یکدیگر مقایسه شده است. در پایان آزمایشها این نتیجه به دست آمد که با افزایش طول مدل میزان جابجایی در مدلها نیز افزایش یافته است، همچنین با بررسی الگوی تنش برشی در اکثر آزمایشها می توان نتیجه گرفت که با افزایش طول مدلها، الگوی تنش از میانه مدل فاصله گرفته است و مناطق با بیشترین میزان تنش برشی در نزدیکی کناره های مدل به وجود آمده اند.