سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهه قاسمی – کارشناس ارشد امور منابع آب شرکت مهندسین مشاور لار، تهران

چکیده:

تغییر اقلیم پدیده ای است که ناشی از افزایش غلظت گازهای گلخانه ای به ویژه گاز دی اکسید در جو می باشد. که باعث گرم شدن سطح زمین می گردد. یکی از روشهای آشکارسازی تغییر اقلیم بررسی تغییرا ت بارش و دما، با استفاده از داده های خروجی مدلهای چرخش عمومی (GCM) است. محدودیت اصلی استفاده از نتایج اقلیمی مدل های چرخش عمومی بزرگ مقیاس بودن آنها است که برای کاربرد در مدل هیدرولوژیکی نیاز به کوچک مقیاس کردن دارند. لذا غالباً از روشهای مختلفی برای ریز مقیاس کردن و یا تبدیل خروجی های (GCM) به متغیرهای سطحی در مقیاس منطقه ای وجود دارد. در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از اطلاعات ریز مقیاس شده خروجی های مدلهای HadCM3 و HadGEM1 توسط الگوی Climgen تغییرات دما و بارش در دهه های آتی در منطقه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این بررسی نشان از افزایش کاهش بارش سالانه و افزایش میانگین دمای سالانه، در افقهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۸۰ را نسبت به دوره آماری ۱۹۹۰-۱۹۶۰ داشته است.