سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

تهمینه سودایی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندس
علی قاسمی – استادیار، مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر- شاهینشهر- اصفهان
ابراهیم پایمزد – مربی، مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر- شاهینشهر- اصفهان

چکیده:

در پژوهش حاضر، تأثیر کاتیون تربیوم بر خواص مغناطیسی اسپینل(x = 0 –۰/۵) CoFe2-xTbxO4بررسی شد. آزمون پراش اشعه ایکسXRD) حاکی از تشکیل فاز اسپینل بدون حضور هرگونه فاز ثانویه بود. با اندازهگیری خواص مغناطیسی توسط مغناطومترVSM) دلیل اصلی تغییرات مغناطش اشباع، اشغال کاتیونهای تربیوم در مکانهای تتراهدرال شبکه اسپینل اعلام گردید. اندازه ذرات تهیه شده، توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدان FE-SEM ارزیابی شد و مشخص شد که با افزایش میزان غلظت تربیوم، اندازه ذرات افزایش و به تبع نیروی پسماندزدا کاهش مییابد. به منظور بررسی رفتار پذیرفتاری مغناطیسی پودرهای فریت تهیه شده در دماهای پایین، قسمتهای حقیقی و موهومی پذیرفتاری در محدوده ۱۰۰ تا ۳۰۰ درجه کلوین تعیین گردید. مشخص شد که با افزایش میزان تربیوم در ترکیب فریت کبالت، دمای بلوکه شدن افزایش مییابد. همچنین با تطبیق نتایج حاصل از این پژوهش با دو مدل نیل-براون و وگل-فولچر، وجود برهمکنش مغناطیسی بین نانوذرات اثبات شد