سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهروز سمیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات
همت اله پیردشتی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات کارشناس ارشد زراعت
حسینعلی فلاحی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات کارشناس ارشد زراعت
روح الله حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات،

چکیده:

این مطالعه طی سال ١٣٨٨ در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد به منظور تعیین تراکم مطلوب بوته سه هیبرید روغنی آفتابگردان انجام شد. بدین منظور، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در شرایط آبی اجرا شد. تیمارها شامل سه رقم SHF81-85 فرخ)، آذرگل، ۴۳ CMSG6×R- و چهار فاصله بوته ٢٠ ، ۲۵ ، ۳۳/۳ و ۵۰ سانتیمتر در روی ردیفهای کاشت به فاصله ردیف ثابت ۵٠ سانتیمتر بود. نتایج حاصل از داده های مورد بررسی نشان داد بیشترین قطر طبق ۱۶/۰۳ سانتیمتر) مربوط به رقم SHF81-85 بود و رقم آذرگل با ۱۴/۹۸ سانتیمتر) کمترین قطر طبق را داشت. در ارتباط با صفات قطر ساقه وتعداد برگ بالاترین میانگینها در تراکم ۴ بوته در متر مربع حاصل شد. در اثر متقابل تراکم و رقم بیشترین ارتفاع ساقه مربوط به رقم فرخ در تراکم ۶ بوته در متر مربع بود. در مورد صفت تعداد روز تا پایان گلدهی رقم SHE81-85 نسبت به ارقام دیگر بیشترین تعداد روز تا پایان گلدهی را با کاهش تراکم از ١٠ به ۴ بوته در مترمربع داشت و همچنین بالاترین شاخص زایشی را در فاصله بوته ۵٠ سانتیمتر به خود اختصاص داد.طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش قطر طبق همبستگی مثبتی باقطر ساقه(r ٠/۶۹ از خود نشان داد. همچنین همبستگی بین صفات نشان میدهد که ارتفاع ساقه بیشترین همبستگی را با شاخص زایشی(r ٠/۴۹ داشت. بر اساس نتایج در میان صفات مورفولوژیکی مورد مطالعه صفت تعداد روز تا پایان گلدهی بیشترین و صفت تعداد برگ کمترین تأثیرپذیری را نسبت به تغییر تراکم بوته نشان داد.