سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود شیریان – دانشجوی کارشناسی ارشدزراعت، دانشگاه آزاد اسلامی،
امیرحسین شیرانی راد – دانشیار موسسه اصلاح بذر و نهال، کرج
سعید سیف زاده – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایرا

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر محلول پاشی عناصر آهن و روی بر صفات کمی وکیفی گیاه مرزه در تراکم های مختلف، به صورت آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در بهار و تابستان سال ۱۱ در قزوین اجرا شد. محلول پاشی درچهار سطح ) M1 : آب خالص ، M2 : آهن و M3 : روی و M4 : آهن + روی( به عنوان کرت های اصلی و تراکم گیاهی در ۴ سطح( P1 ، ۰۵ : P2 ،۵۰ : P3 155 و : P4 120 بوته در متر مربع( در کرت های فرعی قرار گرفتند. نمونه برداری ها درچهار مرحله : )چین اول، چین دوم، ۱۰ روز قبل از رسیدگی و مرحله برداشت نهایی( صورت گرفت. نتایج برداشت نهایی نشان داد که تراکم بوتهاثر معنی داری بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد میوه و عملکرد دانه داشت. به طوری که با افزایش تراکم بوته از ۰۵ تا ۱۲۰ بوته درمترمربع، عملکرد بیولوژیک افزایش معنی داری داشت. اما این روند افزایشی در عملکرد میوه و دانه تا تراکم ۱۵۵ بوته در هکتار ادامه یافت و بعد از آن با افزایش تراکم بوته، عملکرد تقریباً ثابت ماند. نتایج این تحقیق نشان داد که محلول پاشی عناصر ریز مغذیاثر معنی داری در این صفات مورد ارزیابی نداشت.