سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین شمسی محمودآبادی – گروه زراعت – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
همایون دارخال گندمانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
ندا رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

به منظورارزیابی تأثیرتاریخ کاشت برعملکرد واجزای عملکرد هیبریدهای ذرت(هیبریدهای دیررس- متوسط رس- زودرس)، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار، در منطقه برخوار اصفهان در سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفت. ۳ تاریخ کاشت(۳/۱۵، ۳/۳۰، ۴/۱۴) به عنوان فاکتور اصلی و ۶ هیبرید ذرت (۲۶۰-۳۲۰-۵۰۰-۶۴۷-۷۰۴-۷۲۰) K.sc به عنوان فاکتور فرعی انتخاب شدند. تاریخ های کاشت مختلف از نظر عملکرد دانه تفاوت معنی داری درسطح احتمال یک درصد نشان دادند. براساس جدول مقایسه میانگین ، تاریخ کاشت های ۳/۳۰ و ۴/۱۴، بالاترین و ۳/۱۵ کمترین عملکرد دانه را دارا بودند. همچنین اثرهیبرید برعملکرد دانه درسطح احتمال یک درصد معنی داربود. هیبرید Ksc720 دارای بیشترین عملکرد و هیبریدهای Ksc260-Ksc320-Ksc704 کمترین عملکرد را دارا بودند. اثرتاریخ کاشت بروزن هزاردانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. با توجه به جدول مقایسه میانگین، تاریخ کاشت دوم بیشترین وزن هزاردانه و تاریخ کاشت سوم کمترین وزن هزاردانه را داشت. صفت تعداد دانه درردیف بلال تحت تأثیر تاریخ کاشت درسطح احتمال یک درصد معنی دار بود. تاریخ کاشت دوم نسبت به تاریخ کاشت های اول و سوم دارای میانگین تعداد دانه در ردیف بلال بیشتری بود. اثرهیبرید روی صفت مذکور در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. از نظر تعداد ردیف دانه در بلال، اختلاف بین هیبریدها در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود، اما بین تاریخ های کاشت از لحاظ آماری تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بین تاریخ های مختلف کاشت و ارقام مختلف ازنظر پروتئین دانه تفاوت معنی داری درسطح احتمال یک درصد وجود دارد، اثرمتقابل هیبرید درسطح احتمال یک درصد وجود دارد، اثرمتقابل هیبرید× تاریخ کاشت برای صفت پروتئین دانه نیزدرسطح احتمال یک درصد معنی دارشد، همچنین تاریخ کاشت های مختلف درصد پروتئین یکسانی را دارا بودند. دربین هیبریدهای مختلف نیزتمامی هیبریدها به جز Ksc320 ازنظر درصد پروتئین دریک سطح آماری قرار داشتند. اثر تیمارهای مختلف تاریخ کاشت و هیبرید و اثر متقابل تاریخ کاشت×هیبرید بر روی فسفر دانه درسطح احتمال یک درصد معنی دار بود. براساس نتایج مقایسه میانگین داده ها، تاریخ کاشت سوم بیشترین و تاریخ کاشت اول با حدود ۳۷ درصد کاهش، کمترین میزان فسفر را دارا بودند. دربین ارقام مورد آزمایش، هیبرید Ksc320 بیشترین و هیبرید Ksc720 با ۳۱ درصد کاهش، کمترین میزان فسفر را دارا بود. نهایتا با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایش، هیبرید دیررس Ksc720 و تاریخ کاشت دوم برای حصول حداکثر عملکرد دانه و تاریخ کاشت دوم برای حصول حداکثر عملکرد دانه Ksc320 به منظور حصول حداکثر فسفر دانه در شرایط آب و هوایی استان اصفهان توصیه می شود.