سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد افشارشاندیز – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه تهران،
هوشنگ علیزاده – عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوزی کشاورزی دانشگاه تهران
شهناز سالک هاشمی – دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران
مصطفی عالیفر – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه تهران،

چکیده:

کشاورزی مولکولی ( Molecular farming ) تکنولوژی جدید برای تولید پروتئینهای دارویی و با ارزش درگیا هان تراریخت در مقیاس بزرگ است. این تکنیک جدید چشم انداز وسیعی را فراسوی محققان بخش کشاورزی و علوم گیاهی گسترانده است و به زودی انقلابی در صنایع دارویی و غذایی ایجاد خواهد کرد. به همین منظور اولین گام در استفاده از یک گیاه به عنوان میزبان، بررسی توان گیاه برای تولید پروتئین نوترکیب است. در همین راستا اثر پنج رقم سویای ویلیامز، خوراکی روسی، R.V.B ،Union و خوراکی ۷ در دو غلظت باکتری با روش آگرواینفیلتراسیون به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا و بررسی شد. در این آزمایش از سویه LBA4404 آگروباکتریوم تومفاسینس حامل پلاسمید pBI121 و ژن گزارشگر gus استفاده و بیان ژن وارد شده به همراه میزان پروتئین تولید شده از طریق سنجش هیستوشیمیایی gus اثبات گردید. نتایج آزمون آماری اختلاف معنی داری بین ارقام سویا نشان داد به طوریکه رقم ویلیامز با میانگین ۸۷۳۱ / ۰ میکروگرم به ازای گرم برگ تازه بیشترین میزان تولید پروتئین نوترکیب را داشت. از طرف دیگر بین دو غلظت ۱٫۵ و ۱ باکتری تفاوت معنی داری مشاهده نشد اما تفاوت آنها با تیمار شاهد بسیار معنی دار شد