سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمدرضا صیادی – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا سلطانی – دانشجوی دکتری مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن-گرایش بررسیهای فنی و اقتصادی دانشگ
میثم نجف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن-گرایش بررسیهای فنی و اقتصادی دانشگ

چکیده:

دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهرهوری یکی از مهمترین اهداف اقتصادی به شمار میرود. دراین راستا اندازهگیری و ارزیابی بهرهوری از اولین مراحل چرخه بهبود بهرهوری به شمار میرود. روشهایمتفاوتی برای اندازهگیری و ارزیابی بهرهوری وجود دارد. در این مقاله از روش غیرپارامتری تحلیل پوششی داده هاDEA) که به دلیل داشتن رویکرد ریاضی از دقت و صحت بالایی برخوردار است برای ارزیابی بهرهوری در شرکت سنگ آهن مرکزی استفاده شده است. در نهایت با استفاده از این مدل میزان کارایی نسبی و نقاط ضعف در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران با شاخصهای مختلف تعیین گردیده و با ارائه میزان مطلوب آنها، خط مشی شرکت به سوی ارتقای کارایی و بهرهوری مشخص گردیده است