سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم پیمانی فروشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه صنعتی اصفهان
امیرمظفر امینی – استادیار گروه توسعه روستایی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدجلیل رضوی – استادیار گروه ماشین های کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

نوشتار حاضر، بخشی از یک پژوهش کاربردی – پیمایشی است که با هدف کلی ارزیابی بهره وری بنگاه های اقتصادی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی، در استان اصفهان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش ، مدیران عامل بنگاه های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی و کشاورزان بهره مند از خدمات آنها، هستند. اطلاعات میدانی مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه های محقق ساخته با آلفای کرونباخ بالا – در پرسشنامه کشاورزان۰/۸۸۱و در پرسشنامه مدیران عامل۰/۸۵۴-در پاییز سال ۱۳۸۸ بدست آمد. با توجه بهخشکسالی های چند ساله اخیر و قطع آب زاینده رود، تعداد بنگاه های فعال در این استان به شدت کاسته شده، از ۱۵ بنگاه فعال با ب یش از سه سال سابقه فعالیت تمام شماری بهعمل آمد و به نسبت تعداد کشاورزانی که در یک سال اخیر از این بنگاه ها خدماتدریافت می کردند، ۱۱۶ نفر از مشتریان این بنگاهها به صورت تصادفی انتخاب و طبق رابطه تسه یم متناسب تعداد نمونه هر بنگاه مشخص شد. نتایج پژوهش نشان میدهد کارایی این بنگاه ها به دلیل بروز خشکسال یهای اخیر پاییناست، لیکن ارزیابی اثر بخشی عملکرد این بنگاه ها در فرایند توسعه روستاهای منطقه نشان می دهد آنها در تعدیل هزینههای مرتبط با اجاره ماشین آلات کشاورزی و دسترسی کشاورزان خرده پا به این ماشین ها و همچنین ایجادنوآوری در روستاها و تسهیل دسترسی بهرهبرداران به تکنولوژی های تازه، اثر ملموس داشته است