سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد مکاری رحمل – استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه
عبدالرضا سروقد مقدم – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

مودهای شکست رایج در ستونها بطور معمول عبارتند از : گسیختگی خمشی بدلیل قلوه کن شدن بتن و کمانش ارماتورهای فشاری گسیختگی برشی و گسیختگی در اثر از دست رفتن چسبندگی درارماتورهای طولی گسیختگی مهاری ارماتورهای طولی در اعضای انتهایی، اکثر این مودها در اثر عدم تامین محصور شدگی ارماتورهای طولی و بتن توسط خاموتها اتفاق می افتند محصول کنندگی توسط خاموتها موجب بالا رفتن مقاومت بتن کرنش گسیختگی نهایی و پایین اوردن طول کمانشی ارماتورهای طولی شده و حتی کمک شایانی به ارماتورهای وصله شده تا رسیدن به تنش تسلیم می نماید بنابراین محصور کنندگی از جهات گوناگون در ستونها اهمیت داشته و خواست طراحان را در دستیابی به حداکثر ظرفیت برشی و خمشی محقق می سازد.