سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آ حمیدی – استادیارپژوهش
ح پسندیده – دانشجوی کارشناسی ارشد
ر سیدشریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد
ص مبصر – مربی پژوهش

چکیده:

بمنظور ارزیابی بنیه بذر و گیاهچه ارقام تجاری سویای کشور شامل ویلیامز و تلار با منشا استان گلستان وjk ساری) و ۰۳۳ با منشاء استان مازندران پژوهشی آزمایشگاهی با اجرای آزمون تجزیه و تحلیل رشد گیاهچه ۱۳۸۹ در آزمایشگاه تجزیه کیفی بذر مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج به اجرا در آمد. نمونه بذر های دارای قوه نامیه استاندارد( ۸۵ درصد قوه نامیه)، بالای استاندارد( ۹۰ درصد قوه نامیه) و زیر استاندارد( ۸۰درصد قوه نامیه) تولید سال ۸۸ تحت آزمون بنیه بذر تجزیه و تحلیل رشد گیاهچه با انجام آزمون جوانه زنی استاندارد قرار گرفتند. سپس با تعیین طول و وزن خشک گیاهچه، وزن خشک لپه، طول ریشهچه، طول ساقه چه، وزن خشک ساقهچه و ریشهچه ارزیابی بنیه بذر با آزمون تجزیه و تحلیل رشد گیاهچه انجام شد. تجزیه آماری داده ها به صورت آزمایش فاکتوریل دو عاملی با ۱۲ تیمار( ۴ رقم تجاری سویا × ۳ قوه نامیه) بر پایه طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که به جز طول ساقه چه سایر صفات مورد بررسی تحت تأثیر اثر متقابل رقم× قوه نامیه قرار گرفتند. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میزان طول گیاهچه مربوط به رقم ۰۳۳ با قوه نامیه بالا، بیشترین مقدار وزن خشک گیاهچه و لپه مربوط به رقم ویلیامز با قوه نامیه بالا و کمترین میزان آن ها مربوط به رقم تلار با قوه نامیه پایین بود. همچنین رقم ۰۳۳ با قوه نامیه بالا دارای بیشترین طول ریشهچه و رقم تلار در سطح پایین قوه نامیه کمترین طول ریشهچه را دارا بود. با کاهش قوهنامیه، از طول ساقهچه کاسته شد و رقم ۰۳۳ به ترتیب دارای بیشترین و رقم ساری دارای کمترین طول ساقه چه بودند رقم ویلیامز با بالاترین قوه نامیه نیز دارای بیشترین و رقم تلار با پایین ترین قوه نامیه دارای کمترین وزن خشک ساقهچه و ارقام ۰۳۳ و ویلیامز با قوهنامیه بالا به ترتیب با۰/۲۶ و ۰/۲۵ گرم دارای بیشترین وزن خشک ریشهچه بودند. بنابراین با کاهش قوه نامیه بذر در ارقام تجاری سویای مورد بررسی،معیارهای بنیه بذر مورد بررسی با آزمون تجزیه و تحلیل رشد گیاهچه کاهش یافتند