سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین حاتمی نژاد – استادیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
صالح اسدی –
محمد مولایی قلیچی –
طاها ربانی –

چکیده:

بنادر یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی مناطق اند که دارای توان ها و فرصتهای سرمایه گذاری فراروانی هستند. در واقع هر منطقه مزیت های متفاوت جغرافیایی و محیطی جهت توسعه را دارا است و همین امر سبب نابرابری در پیشرفت کشورها شده است. هدف از این پژوهش ارزیابی و شناخت امکانات و توان های جغرافیایی بنادر دریای خزر به منظور توسعه این منطقه است.روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوری داده ها اسنادی- کتابخانه ای است. در راستای انجام پژوهش از مدل AHP به منظور ارزیابی پتانسیل بنادر استفاده شده است. پس از بررسی های کلی و مقایسه معیار ها، از میان بنادر شمال کشور که در محدوده دریای خزر واقع شده اند سه بندر نوشهر و امیرآباد در استان مازندران و انزلی در استان گیلان به منظور انجام این پژوهش انتخاب شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که بندر نوشهر در میان سه بندر مورد مقایسه در مرتبه اول اهمیت به لحاظ معیارهای مورد بررسی قرار گرفته است و به عنوان مناسب ترین بندر جهت توسعه منطقه شمال کشور انتخاب شد.