سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهره بشیرزاده رئوف – دانشجوی علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه محقق اردبیلی
رئوف سیدشریفی – استاد یار دانشگاه محقق اردبیلی
کاظم خاوازی – استاد یار موسسه تحقیقات خاک و آب تهران
محمد صدقی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور ارزیابی برهم کنش کود نیتروژن و بیوپرایمینگ بذر با باکتری های محرک رشد برفیلوکرون و سرعت ظهور برگ جو، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹درگلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی بر روی جو رقم LB-IRAN به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل چهار سطح کود نیتروژن (۰، ۶۰، ۱۲۰و۱۸۰ کیلوگرم در هکتار ) و تلقیح بذر با سویه های مختلف باکتری در چهار سطح (باکتری آزوسپریلیوم لیپوفروم سویه OF ، ازتوباکتر کروکوکوم استرین ۵، سودوموناس و عدم تلقیح بذر با باکتری) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که فیلوکرون، فاصله زمان بین ظهور دو برگ متوالی، تحت تاثیر سطوح نیتروژن، بیوپرایمینگ بذر با باکتری و اثر متقابل این دو قرار داشت. بیوپرایمینگ بذر با سودوموناس منجر به کاهش فیلوکرون و افزایش سرعت ظهور برگ ها شد. سرعت ظهور برگ ها در سطح نیتروژن۱۸۰کیلو گرم در هکتار بیشتر از سایر سطوح نیتروژن بود. بالاترین سرعت ظهور برگ و تعداد برگها به ترکیب تیماری بیوپرایمینگ بذر با سودوموناس و سطح نیتروژن ۱۸۰ کیلو گرم در هکتار بود. و کمترین آن به عدم پیش تیمار بذر با باکتری و عدم استفاده از کود نیتروژنه تعلق داشت. بنابراین به منظور افزایش تعداد و سرعت ظهور برگ ها به نظر می رسد بیوپرایمینگ بذر جو با باکتری سودوموناس می تواند مفید باشد.