سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی نیکبخت – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میان-ه عضو باشگا
سلیمان جمشیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد – گروه ارشد زراعت
شهرام شاهرخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد – گروه ارشد زراعت
مهدی مهرپویان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور بررسی اثر خودمسمومی بین و درون واریتهای ریشه گیاهچههای چهار رقم گندم آذر MV172رصدوزرین آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید . برای این منظور از روشه متراز اتاقک آگار استفاده شد. نتایج به دست آمده خودمسمومی درون واریتهای و بین واریته ای ارقام گندم موردبررسی را از نظر تمام صفات اندازهگیری شده نشان داد. ارقام گندم مورد آزمایش از نظر خودمسمومی درون واریتهای وبین واریتهای تفاوت قابل ملاحظهای نشان دادند. از نظر صفات مورد بررسی در مجموع کمترین خودمسمومی درون واریتهای در رقم زرین مشاهده شد و ارقام رصد و آذر ۲ خودمسمومی درون واریتهای قابل ملاحظهای را نشان دادند . ازنظر صفات وزن تر و وزن خشک رقم رصد باعث بیشترین خودمسمومی روی ارقام گندم مورد مطالعه گردید. با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق رقم رصد بیشترین و رقم زرین کمترین تأثیر منفی را روی جوانهزنی و رشد اولیه ارقام گندم نشان دادند.