سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی CNG

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا فیلی – استادیار،گروه مهندسی صنایع ، دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه الزهرا
امیرحسین غفاری – کارشناسی، مهندسی صنایع ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

در دنیای کنونی یکی از ابزارهای اصلی تسهیل و تسریع جریان توسعه اقتصادی کشورها،تکنولوژی و نحوه کاربرد آن می باشد.فن آوری ها در حال تحول هستند.بدین جهت،همواره می بایست در جریان تغییر و تحولات فن آوری های نوین قرار گرفت،همچون افزایش بهرهوری،افزایش رقابت جهانی،همگامی با پیشرفتهای تکنولوژیکی،روندهای بازار و روندهای تولید.به طور کل می توان گفت فن آوری مناسب،ضرورتا به معنای تکنولوژی ساده یا پیشرفته،مقیاس بزرگ یاکوچک،کارگر-بر یا سرمایه –بر نیست.بلکه بر اساس اهداف و معیارها ،محدودیتها ،امکاناتو نیازها در مقطع زمانی خاص مفهوم میابد. .مساًله انتخاب فن آوری همیشه وجود داشتهو خواهد داشت.شاخصهای کمی و کیفی متعدد و با درجه اهمیتهای متفاوتی در اصلح بودن یک انتخاب دخیل اند.در این تحقیق ، با توجه به شناسایی شاخصهایی که در اصلح بودن انتخاب دخیل اند،به بررسی تعدادی از برندهای تولید کننده مخازن CNG پرداخته می شود.بدین منظور،علاوه بر شناسایی میزان اهمیت و اولویت بندی شاخصهای مزبور با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP در تصمیم گیری گروهی و نحوه استفاده از مدل AHP جهت انتخاب مناسب ترین برند بر اساس شاخصهای اولویت بندی شده،بررسی شده است. در این روش،عوامل مورد نیاز تصمیم گیری ، به چهار سطح هدف، معیارها ،زیر معیارها و همچنین گزینه ها تقسیم شده است.در این بررسی ، سطح هدف، انتخاب برند مناسب برای خرید مخازنCNG می باشد که البته به صورت فرعی از هدف اصلی ما که همانا شناخت عوامل و روشهای انتخاب تکنولوژیهاست، مشتق شده است.این امر می تواند باعث افزایش بهره وری و کارآمدی در انتخاب و توسعه صحیح و مناسب فن آوری CNG شده و موجب انتخاب الگوی مناسب در جهت حرکت به سمت بومی نمودن آنان گردد.