سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

یعقوب مهارتی –
وحید حسنی هنزایی –
مجتبی حمیدی –

چکیده:

محققان و اندیشمندان حکمروایی خوب را بهترین راه برون رفت کلانشهرها از مشکلات مدیریتی خود میدانند لذا مدیریت شهری با لحاظ نمودن مولفه های نظریه حکمروایی خوب شهری دربرنامه ریزی ها بدان دست پیدا خواهد کرد مدیریت راهبردی ابزاری است که برای حکمروایی خوب شهری انچه اهمیت دارد میزان اثربخشی این ابزار دررسیدن به هدف است هدف این تحقیق ارزیابی مقایسه این این موضوع است که دربرنامه ریزی راهبردی شهرها تا چه میزان مولفه های حکمروایی خوب شهری را لحاظ نمودهاند تحقیق یک روش ارزیابی ارایه میدهد که بتوان با آن برنامه های راهبردی را قبل از اجرا نسبت به وضعیت ایده آل از پیش تدوین شده ارزیابی نمود دراین تحقیق با بررسی اقتضائات مدیریت کلانشهرها و همچنین مدیریت راهبردی شهرهای مشهد و تهران با ایجاد چک لیست اهداف کلان شهرها مورد بررسی قرارگرفته و سپس راهبردهای مربوط نیز به لحاظ نزدیکی به این مولفه ها ارزیابی شده است.