سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بند
علی شیخ آبادی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب
سیدعلی جوزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

آموزش های زیست محیطی یکی از مناسب ترین راه ها برای رسیدن به توسعه اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی است. اما اگر این آموزش ها به شکل رسمی در نیایند و در جریان آموزش کلاسیک ارزشیابی نشوند ممکن است جدی گرفته نشده و به سرعت فراموش شوند. بنابراین این پژوهش تحلیلی – مقطعی به دنبال ارزیابی برنامه های درسی کتاب های سال اول عمومی مقطع متوسطه با تأکید بر محورهای آموزش محیط زیست در استان هرمزگان است و برای رسیدن به این هدف، از سرگروه های درسی استان به عنوان نمونه برای تکمیل پرسشنامه تنظیمی استفاده شد. برای بررسی اطلاعات مربوط به نگرش دبیران مقطع متوسطه ، از نرم افزار آماری SPSS و همچنین برای آزمودن مناسب ترین کتاب جهت ارائه مطالب زیست محیطی، از آزمون مربع کای استفاده گردید. نتایج ارزیابی نگرش دبیران دارای سابقه کار بالای ۱۰ سال، نشان می دهد که رسانه های عمومی و وسایل ارتباط جمعی، تمرکز آموزش های زیست محیطی در حیطه دانشی، جذابیت مباحث محیط زیست و میزان آگاهی والدین نسبت به اهمیت محیط زیست، که دارای بیشترین فراوانی (مد ۴) می باشند تأثیر زیادی بر آگاهی دانش آموزان در مورد واقعیت های محیط زیست دارند. همچنین در این پژوهش مشخص شد که کتاب علوم زیستی و بهداشت سال اول مقطع متوسطه با فراوانی۳/۴۹% و آزمودن آن با آزمون مربع کای با سطح معنی داری ۰۰۵/۰ و درجه آزادی ۴، مناسب ترین کتاب در این زمینه است. بنابراین پیشنهاد می شود که در انتخاب محتوای درسی طوری برنامه ریزی گردد که کسب دانش موجب ایجاد مهارت در دانش آموزان در حفاظت اصولی از محیط زیست گردد