سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نفیسه اسدی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اه
پیمان حسیبی – اعضای هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ش
حبیب اله روشنفکر –
موسی مسکرباشی –

چکیده:

به منظور ارزیابی تحمل، حساسیت و هم چنین مطالعه برخی تغییرات فیزیولوژیک چغندرقند تحت تنش شوری، در سال زراعی ۱۳۸۹-۱۳۸۸، تعداد سه ژنوتیپ مولتی ژرم چغندرقند (۱۳۰۳۰، ۲۲۳۹۳ و IC)، در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران، تحت سه سطح شوری از منبع کلرید سدیم (NaCl)، شامل شاهد (صفر)، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی مولار به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش شوری، وزن خشک ریشه و اندام هوایی کاهش یافت. هم چنین با افزایش شوری، کاهش در محتوای نسبی آب برگ و پتانسیل اسمزی مشاهده گردید. در صورتی که، نفوذپذیری نسبی غشاء و محتوای پرولین در برگ های تمام ژنوتیپ ها افزایش نشان داد. بر اساس شاخص حساسیت به تنش، در غلظت ۲۰۰ میلی مولار کلرید سدیم، ژنوتیپ های ۱۳۰۳۰ و ۲۲۳۹۳ نیمه متحمل و IC حساس شناخته شدند. با توجه به نتایج به دست آمده افزایش در پرولین نتوانست نشت الکترولیت ها را کاهش داده و موجب بهبود وضعیت آبی گیاه شود. با توجه به نتایج این آزمایش، وزن خشک ریشه می تواند به عنوان یک صفت مهم به منظور غربال کردن ژنوتیپ های مختلف چغندرقند در شرایط تنش شوری مورد استفاده قرار گیرد.