سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آتیه جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
بهنام کامکار – عضوهیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علیرضا صفاهانی لنگرودی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
ابراهیم هزارجریبی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور بررسی صفات ارتفاع بوته ارتفاع اولین شاخه فرعی طول غلاف ساقه اصلی تعداد دانه در غلاف و عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف سویا به تاریخهای مختلف کاشت ازمایشی بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در گرگان اجرا شد دراین آزمایش تاریخهای کاشت ۱۹ اردیبهشت، ، ۱۱ خرداد و ۲ تیر و ژنوتیپ های TN5.54 * Habbit ، Davis *wiliam ، D.P.X ، Sahar ، wiliams Wiliams * Essex به ترتیب به عنوان سطوح کرتهای اصلی وکرتهای فرعی انتخاب شدندنتایج تجزیه واریانش نشان داد که اثر تاریخ کاشت برکلیه صفات به جز ارتفاع اولین شاخه فرعی از سطح زمین معنی دار بود همچنین اثر ژنوتیپ برکلیه صفات مورد بررسی معنی دار بوده است. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین عملکرد دانه ارتفاع بوته ارتفاع اولین شاخه فرعی از سطح زمین و طول غلاف ساقه اصلی مربوط به ژنوتیپ های Essex*Wiliams D.P.X بود همچنین بیشترین تعداد دانه در غلاف را ژنوتیپ wiliams داشت بیشترین عملکرد دانه و سایرصفات مربوط به تاریخ کاشت اول و دوم بود.