سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدحسین پورسلیمانی – گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اسماعیل سیفی – گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیده ساناز رمضانپور – گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و مناب
داوود جوادی – مرکز تحقیقیات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

چکیده:

فندق یک منبع بسیارعالی برای تأ مین روغن به شمار می رود. از این رو، انجام مطالعات مربوط به فرآوری و صفات میوه و مغز فندق دارای اهمیتی غیر قابل انکار است. در این مطالعه برخی صفات فیزیکی میوه و مغز و همچنین میزان روغن کل مغز در دو رقم فندق تجاری و مهم وارد شده به ایران ارزیابی شد. میوه دو رقم بارسلونا و سگورب در برخی صفات شامل ابعاد میوه، میانگین قطر هندسی، وزن و حجم میوه و وزن پوسته سخت با هم اختلاف معنی داری داشتند. ولی اختلاف آنها در میزان کرویت، نسبت پوسته سخت به میوه و ضخامت پوسته سخت معنی دار نبود. مغز دو رقم در صفات طول، عرض، میانگین قطر هندسی و وزن با هم اختلاف معنی داری داشت. ولی ضخامت و کرویت مغز آنها تفاوت معنی داری نشان نداد. همچنین میزان روغن کل در دو رقم از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت.