سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یحیی عباسپور – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام
علی اصغر مقدم – عضو هیأت علمی دانشگاه رازی
صیفعلی ورمقانی – اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام
هوشنگ جعفری – اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی برخی معیارهای تولید مثلی شامل تعداد تلقیح به ازاء هر آبستنی، فاصله زایش تا آبستنی، طول دوره شیردهی، طول دوره خشکی و راندمان تولیدمثلی در گاوداری های شیری صنعتی استان ایلام و ارائه راه کارهای مناسب جهت بهبود عملکرد تولیدمثلی واحدهای مذکور اجرا گردید. ابتدا به روش سرشماری و با مراجعه مستق م ی به واحدهای گاوداری شیری صنعتی در استان، واحدهای فعال و غیر فعال شناسایی و برای تمام واحدهای فعال با استفاده از مشاهدات عینی و اطلاعات موجود در دفاتر ثبت اطلاعات و مصاحبه با مدیر واحد پرسشنامه مربوطه تکمیل گردید . تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها بر اساس طرح کاملاً تصادفی نامتعادل و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن صورت گرفت .صفات مورد مطالعه در استان با مقادیر گزارش شده سایر محققین در استانهای دیگر با استفاده از آزمون t مورد مقایسه آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد، معیارهای کمی راندمان تولیدمثلی مورد بررسی شامل تعداد تلقیح به ازاء آبستنی، فاصله زایش تا آبستنی(روزهای باز)، طول دوره شیردهی، طول دوره خشکی و فاصله گوساله زایی در گاوداری های شیری صنعتی شهرستانهای مختلف استان ایلام دارای اختلاف معنی داری (۰/۰۱>P) می باشد، میا نگین تعداد تلقیح به ازاء آبستنی، فاصله زایش تا آبستنی(روزهای باز)، طول دوره شیردهی، طول دوره خشکی و فاصله گوساله زایی در گاوداری های استان به ترتیب ۰/۰۹±۲/۳ بار و ۱/۹۶±۱۲۵/۲ و ۲/۹۸±۳۳۳/۴ و ۱/۴۸±۷۲/۱ و ۲/۴۹±۴۰۷/۳ روز می باشد، همچنین میانگین راندمان تولیدمثلی نیز برای گاوداری های شیری استان ۱/۲۰±۶۸/۸ درصد بدست آمد.