سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمیه میرزاخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مهرداد یارنیا – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
فرخ رحیم زاده خویی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی اثرات تنش کمبود آب در مراحل مختلف رشدی بر اجزای عملکرد سه رقم نخود، آرمان، آزاد، ILC482 ، در سطوح مختلف تنش کم آبی صورت گرفت. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوکهای کاملتصادفی در سه تکرار انجام شد. تنش کم آبی به عنوان عامل اصلی شامل هفت سطح، عدم تنش(شاهد)، قطع آبیاری در مرحله رویشی، قطع آبیاری در مرحله زایشی هنگامی که ۰۵ درصد بوتهها به گل رفتهاند، قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه، آبیاریاز مرحله رویشی هر ۱۱ روز یک بار، آبیاری از مرحله زایشی هر ۱۱ روز یک بار، آبیاری از مرحله پر شدن دانه هر ۱۱ روز یکبار و سه رقم نخود به عنوان عامل فرعی بودند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس دادهها، رقم آرمان در بین ارقام مورد بررسی بیشترین ارتفاع بوته را داشت. در صفات ارتفاع بوته و میانگین وزن تک دانه در شاخه تنها قطع آبیاری در مرحله رویشیکاهش معنیداری را باعث گردید. در رقم ILC482 5گرم در شرایط عدم / کمترین مقدار وزن خشک نیامهای خالی با ۳۰تنش به دست آمد. همچنین نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داد که میانگین وزن دانه در ساقه در رقم آزاد بیشترین و در رقم آرمان کمترین مقدار را داشت.