سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شبنم فخیم رضایی – دانشجوی دکتری میوه کاری
جعفر حاجی لو – استادیار گروه علوم باغبانی
محمد عدلی پور – کارشناس ارشد میوه کاری
زهرا زارع – کارشناس علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

وجود اطلاعات کافی در خصوص ویژگ یهای فیزیکوشیمیایی میوه جهت درک رفتار محصول طی برداشت، حمل و نقل، بسته بندی و انبارداری، برنامه های اصلاحی حائز اهمیت است. در این تحقیق، برخی ویژگ یهای فیزیکی و شیمیایی میوه نظیر وزن میوه، نسبت طول میوه به قطر آن، اسیدیته قابل تیتراسیون، pH ، میزان مواد جامد محلول، درصد رطوبت و درصد ماده خشک، درصد خاکستر، میزان ویتامین C در ۸ رقم هلو (زودرس، خونی هسته جدا، کوثری، انجیری تابستانه، انجیری مالکی، انجیری خونی، حاج کاظمی، هسته جدا) اندازه گیری و مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج بیانگر اختلاف معن یداری بین ارقام مورد مطالعه در تمامی ویژگی ها به جز خاکستر م یباشد. در بین ارقام مورد مطالعه، بالاترین میزان مواد جامد محلول (بریکس) و درصد ماده خشک مربوط به رقم انجیری خونی، بالاترین میزان اسیدیته مربوط به رقم خونی هسته جدا و بالاترین درصد آب میوه مربوط به رقم زودرس می باشد. بالاترین میزان ویتامین C مربوط به رقم خونی هسته جدا می باشد. رقم انجیری مالکی پائین ترین اسیدیته و پائین ترین میزان ویتامین C را به خود اختصاص داد.