سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیاوش طائی سمیرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
بهزاد عادلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
وفا همایون فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت
حمیدرضا مرادی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

نبود آمار مورد نیاز در زمینه فرسایش و رسوب و مشخص نبودن نسبت تحویل رسوب ) (SDR در اکثر حوضههای آبخیز ایرا ن ازمسائل و مشکلات مهم به حساب میآید که عملا مانع برنامه ری ی اصولی به ویژه برای تهیه و اجرای طرحهای آبخی داری میشود.تعیین می ان فرسایش و رسوب درهر حوزه به عنوان یکی از اولین اقدامات برای مدیریت حوزه آبخیز میباشد. فرسایش و انتقال مواد رسوبی از جهات مخالفی مورد توجه قرار میگیرد که مهمارین آن از بین رفتن اراضی حاصلخیز کشاورزی، پر شدن مخازن سدها ، پر شدن کانا های آبرسانی می باشد. در این تحلیق روابط تجربی مخالفی از قبیل، Mener (1970) ، Renfor (1972) ،Renfor(1975) ، Vanani(1975) ، ) ، واحد خدمات حفاظت خاک آمریکا ) ۱۷۹۱ (، واحد خدمات حفاظت خاک آمریکا) ۱۷۹۱ Larence(1996) و همچنین گراف مبانی بر مساحت و بافت خاک مورد ارزیابی قرار گرفت.