سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

مازیار عسکری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
ابوالفضل فرجی – هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
محمدرضا داداشی –
ملاحت عسگری –

چکیده:

به منظور بررسی و مقایسه عملکرد تعداد۲۳ رقم کلزا درمقایسه با ارقام هایولا ۴۰۱و۳۰۸ برروی خصوصیات زراعی عملکردواجزای عملکرد دانه آزمایشی درقالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درسال زراعی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ درایستگاه تحقیقات زراعی عراقی محله از ایستگاه های تابعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منبع طبیعی گلستان به اجرا درآمد ارقام مورد مطالعه شامل ۲۲ هیبرید جدید کلزا H6260, H6661, 14403, T2522, H6059, Q6501, Q6503, H4815, T98001, H1750, T98005, H5629 (H308 ,H50 ,H4722, H1432, T98002, T98007, H6729, H6610, H6465, H6528, همراه با هیبریدهای هایولا ۳۰۸وهایولا ۴۰۱ و همچنین لاین امیدبخش L5 جمعا ۲۵ هیبرید و لاین بودندنتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که ازنظر صفت عملکرد دانه درواحد سطح رقم ۱۴۴۰۳ هایولا ۵۰ با میانگین عملکرد ۵۲۷۵ کیلوگرم درهکتار بیشترین و ارقام H1750 م H308 ی H420 به ترتیب با میانگین ۵۲۶۸و۴۶۹۵و۴۳۶۳ دررده های بالا قرارگرفتند و بالاترین عملکرد را از خود بروز دادند