سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید صفری قلعه – دانشجوی کارشناسی ارشد
عادل دباغ محمدی نسب – اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز
محمدرضا شکیبا –
صفر نصراله زاده –

چکیده:

به منظور بررسی و تکمیل اطلاعات مربوط به کشت مخلوط دو هیبرید ذرت SC 302 SC 604 و سه رقم سویا ویلیامز M7,L17 پژوهشی درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز واقع درکرکج درقالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار و ۱۲ تیمار انجام شد تیمارها شامل دو ترکیب کشت مخلوط از ارقام ذرت و سویا C1:ترکیب ۵/۳ بوته ذرت با ۴۲ بوته سویا درمترمربع C2:ترکیب ۸بوته ذرت با ۲۵بوته سویا درمترمربع بود نتایج این بررسی نشان داد که ارقام سویا درکشت مخلوط با هیبرید ۳۰۲ نسبت به کشت مخلوط با هیبرید ۶۰۴ ازارتفاع تعدادبرگ تعداددانه درنیام و تعداددانه دربوته بالاتری برخوردار بودند دربین ارقام سویا نیز ارقام ویلیامز و L17 سویا درتیمارهای کشت مخلوط از ارتفاع بوته تعدادبرگ دربوته و درصد روغن دانه بیشتری نسبت به رقم M7سویا برخوردار بودند.