سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام بارانیزاده – کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد، دانشگاه زنجان
محمدباقر بهیار – هیئت علمی پژوهشکده هواشناسی، تهران
یوسفعلی عابدینی – هیئت علمی دانشگاه زنجان، گروه فیزیک

چکیده:

پیشرفتهای اخیر فناوریهای سنجش از دور ماهوارهای پتانسیل جدیدی برای برآورد بهتر و دقیقتر بارندگی درنواحی که دیدبانیهای زمینی محدود هستند، ایجاد کرده است . بنابراین، صحتسنجی و ارزیابی عملکرد ماهواره – ها و الگوریتمهای ماهوارهای در سنجش بارندگی در مناطق مختلف امری ضروری است. در این تحقیق برآوردهایبارندگی محصول ۳B43 مربوط به ماهواره TRMM با قدرت تفکیک مکانی ۰٫۲۵ درجه از طریق مقایسه با دادههای بارش شبکه بندی شده زمینی پروژه گردآوری دادههای مشاهداتی بارش با قدرت تفکیک بالا در راستای ارزیابی منابع آبی در آسیا APHRODITEبا قدرت تفکیک مکانی ۰٫۲۵ درجه در منطقه ایران N,44º-۶۳ºE 25 º -۴۰º در طول دوره زمانی ۲۰۰۷-۲۰۰۰ ارزیابی شده است. ضرایب همبستگی در برآورد بارش میانگین زمستان به عنوان پربارش ترین فصل سال در کشور ۰٫۸۳ t 0.84 , 0.75 به ترتیب در ناحیه کل کشور، رشتهکوههای زاگرس۲۸ –۳۷ºN, 46º–۵۵º E و ناحیه دریای خزرº۳۵ –۴۰ºN, 48º–۵۶º E),و در فصل بهار ۰٫۸۶ , ۰٫۸۰ , ۰٫۶۹ و در فصل پاییز ۰٫۸۳ ، ۰٫۷۹ و ۰٫۷۷ به ترتیب پیشین است.