سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا امانلو – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه زنجا
اسداله اکرم – تهرانعضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی پردیس کشاور
کامران افصحی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور مدیریت صحیح مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تعیین سهم بخش آبیاری، بالاخص روش های نوین آبیاری، در تولیدات زراعی استان زنجان، این مطالعه انجام گرفت. در این طرح با توجه به هدف آن ۳۵ طرح کلاسیک ثابت، بر مبنای مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور در زمان کار این سامانه ها به کلیه این مزارع مراجعه و موارد مورد نظر ارزیابی شده و اندازه گیری گردید. بر این اساس بازده پمپاژ آب از منابع تامین آب ۲/۳۸%، بازده سامانه کلاسیک ثابت با مساحت بیشتر از۲۰ هکتار و با پمپاژ مستقیم ۷/۴۱% و پمپاژ غیر مستقیم ۵/۱۵% و بازده سامانه کلاسیک ثابت با مساحت کمتر از۲۰ هکتار با پمپاژ مستقیم ۳۸% و پمپاژ غیر مستقیم ۵/۱۴% محاسبه شد که با بازده مطلوب اختلاف معنی داری داشت