سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن آخوردزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خو
مهدی قمشی – استاد دانشکده مهندسی عاوم اب دانشگاه شهید چمران اهواز
هوشنگ حسونی زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

بررسی میزان رسوبات در رودخانه ها یکی از مسایل مهم در مهندسی رودخانه می باشد. تنوع فرمولهای براورد بار بستر رسوب و نداشتن اطلاعات کافب=ی از عملکرد فرمولهای موجود انتخاب یک فرمول مناسب را باری یک رودخانه خاص فوق العاده مشکل می نماید . بنابراین برای بار بستر عبوری از رودخانه کرخه در ایستگاه حمدیده و مقایسه ان با تئوری های موجود و انتخاب مناسبترین فرمول نیاز به ارزیابی و واسنجی معادلات براورد بار بستر برای رودخانه مورد نظر می باشد. در این راستا پس از اندازه گیری مستقیم بار بستر ، ارزیابی معادلات برآورد بار بستر رسوب در رودخانه کرخه ایستگاه حمیدیه مورد مطالعه قرار گرفتکه پس از بررسی ۱۲ فرمول از جمله کیسی ، شوکلیج ، شیلدز ، میر-پیتر و مولر و…. انتخاب شد. تنظر به اینکه محاسبه بار بستر رسوب بر اساس روشهای ذکر شده به صورت دستی بسیار وقت گیر و طولانی می باشد به کمک اکسل برنامه ای تهیه شد که قابلیت محاسبه و ارزیابی داده ها را دارا بود. در مرحله بد ۱۲۶ داده اندازه گیری شده از ایستگاه حمیدیه جمع آوری و بار بستر رسوب با روشهای ذکر شده محاسبه شد. نسبت اختلاف R ، میانگین وانحراف معیار آنها نیز به دست آمد. همچنین متوسط بار بستر باری ایستگاه حمیدیه محاسبه شد.