سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود محمدقاسمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
علیرضا ارجمندی نژاد –

چکیده:

با توجه به اینکه خربزه یکی از مهمترین محصولات صیفی درمنطقه سیستان با سطح زیرکشت حدود ۴۰۰۰ هکتاربوده که دراکثر روستاها بصورتجوی و پشته کشت و کار می شود هدف ارزیابی اثربخشی حشره کش های دیازینون، دلتامترین، درسبان، تریسر، موسپیلان و دپیترکس د ر کنترل مگس خربزه در مزارع منطقه سیستان است داده های مورد نیاز برگرفته از آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۶تیمار و ۴ تکرار که در منطقه انجام گرفته است می باشد تجزیه و تحلیل داده ها از طریق جدولهایتوافقی برای بررسی ارتباط و یا عدم ارتباط براساس آزمون X2 و همچنین جهت محاسبه درجه یا میزان ارتباط اثربخشی حشره کش ها و کنترل مگس خربزه از شاخصکرامر استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد استفادها ز حشره کش دیازینون و اثربخشی در کنترل مگس خربزه اثر مثبت وجود دارد درجه یا میزان ارتباط اثربخشی در کنترل مگس خربزه با استفاده از شاخص کرامر ۰/۱۹ می باشد