سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طارق غنی فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
فرزاد جلیلی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
رضا گلمغانی اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
وحید گلمغانی اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد نظری

چکیده:

افزایش جمعیت و محدود بودن اراضی کشاورزی باعث شده است که تلاش برای افزایش عملکرد در واحد سطح از راه های مختلف از جمله عملیات پیشرفته زراعی و آزمایشگاهی برای دست یابی ژنوتیپ های پرمحصول و متحمل ادامه یابد با توجه به اثرات معجزه آسای مواد هومیک که به عنوان محرک رشد درگیاهان به کار میرود (EDGUM®SM بدین منظور مطالعه ای مبنی بر تاثیر هومات پتاسیم برصفات موثر بررشد اولیه گیاه چه ۱۲ ژنوتیپ گندم نان در شرایط تنش خشکی ازمایشیدر سال ۱۳۸۸ درآزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل انجام گردید تاثیر تنش خشکی در سطوح PEG0و۰/۵-Mp برخصوصیات رشد اولیه گیاهچه A شامل دو سطح ۰و۰/۵-Mp فاکتور B شامل دو سطح با هومات پتاسیم و بدون هومات پتاسیم و فاکتور C شامل ژنوتیپ های گندم نان بود دراین تحقیق صفات طول گیاه چه طول ریشه چه وزن تر گیاه چه وزن خشک ریشه چه وزن خشک ساقه چه و نسبت ریشه چه به ساقه چه مورد مطالعه قرارگرفتند نتایج نشان داد که از نظر سوح تنش کلیه صفات در سطح احتمال ۱% اختلاف معنی داری نشان دادند.