سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود صفارزاده – استاد گروه راهوترابری و حملونقل، دانشگاه تربیت مدرس
نوید ندیمی – دانشجوی کارشناسیارشد راهوترابری، دانشگاه تربیت مدرس
سیدصابر ناصرعلوی – دانشجوی دکتری راهوترابری، دانشگاه تربیت مدرس
وحید خلیفه – دانشجویکارشناسی ارشد راهوترابری، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

از شاخصهای ایمنی در تحلیل ایمنی آزادراه با استفاده از دادههای واقعی و یا ابزار شبیهسازی استفاده میشود. زمانتاتصادف TTC) بهعنوان، زمان مورد انتظار باقیمانده تا برخورد ۲ خودرو (در حالت تعقیب)، چنانچه سرعت و مسیر حرکت آنها تا زمان برخورد تغییر نکند و سرفاصلهزمانیTHDW) فاصله زمانی بین عبور متوالی یکنقطه مشخصاز دو خودرو (در حالت تعقیب خودرو) از یک مقطع مشخصجاده، از معروفترین شاخصهای ایمنی مبتنی برزمان جهت تشخیصموقعیتهای با خطر برخورد جلوبهعقب هستند. این مقاله به تحلیل ایمنی یکآزادراه مشخصبا استفاده از این دو شاخصمیپردازد. برای این منظور با استفاده از دادههای خرد جریان ترافیکآزادراه I-80 پروژه NGSIM احتمال در خطر بودن خودروها براساس شاخصهای TTC و THDW در هر خط و میانگین نتایج برای کل آزادراه، جهت مقایسه نتایج محاسبه میگردد. نتایج نشان میدهد شاخصسرفاصله زمانی نسبت به زمانتا تصادفتوانائی بیشتری در تشخیصموقعیتهایبا خطر بالقوه (احتمالی) برخورد جلوبهعقبدارد