سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ستاره طاهر بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
حجت احمدی – انستیتو پاستور ایران- بخش واکسن های باکتریال و تهیه آنتی ژن
مهدی نجاتی – انستیتو پاستور ایران- بخش واکسن های باکتریال و تهیه آنتی ژن
سیدمهدی ساداتی – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع

چکیده:

در مبارزه علیه بروسلوز یا تب‌ مالت ، واکسیناسیون نقشی اساسی دارد. پروتئین‌هاى لایه خارجى یا OMP و لیپوپلی‌ساکارید یا LPS بروسلا به صورت کونژوگه میتوانند به عنوان واکسن جهت پیشگیری از بروسلوز حیوانی و انسانی استفاده گردند.واکسن‌های کونژوگه،سریع‌تر از واکسن های زنده یا کشته‌شده ، تولید آنتی بادی را القا می‌نمایند.هدف از این مطالعه، بررسی ایمنی‌زایی کونژوگه LPS با OMPهای بروسلا آبورتوس بوده‌است.OMPهای بروسلا آبورتوس‌، با روش سدیم دزوکسی کولات استخراج شدند.LPS این باکتری از طریق روش فنل داغ خالص گردید و سم زدایی شد.جهت کونژوگاسیونLPS باOMPها، ازEDAC (به عنوان عامل اتصال دهنده) و ADH(به عنوان عامل فاصله دهنده)استفاده شد. جهت ایمنی زائی ۳ گروه ۲ تائی خرگوش انتخاب گردید که در گروه های ۱ و ۲ به ترتیب هر خرگوش با ۵/۰ میلی لیتر سرم فیزیولوژی حاوی ۲۵ میکروگرم LPS و یا ۵۰ میکرو گرم OMPهمراه با ادجوانت ناقص فروند و گروه ۳ با ١٠میکروگرم از کونژوگه LPS+OMP به همراه ادجوانت ناقص فروند به صورت زیر پوستی تزریق گردیدند. ۲هفته پس از آخرین تزریق، خون گیری انجام گرفته و تیتر باکتری کشی سرم ها به روش سرم باکتریسیدال اسی اندازه گیری گردید. اگر پلیتی حاوی ۵۰% کلنی یا کمترباشدنشان‌دهنده تیتر باکتری‌کشی سرم می‌باشد. برای گروه سوم که کونژوگه LPS+OMP را دریافت کرده بود، تیتر آنتی بادی ۱/۱۶، ۱/۳۲ و ۱٫۶۴ بدست‌ آمد. این موضوع بیانگر آن است که LPS و OMP اثر مکملی و سینرژیستی بر روی یکدیگر دارند و کونژوگه با توجه به ایمنی زایی بالامی تواند ، به عنوان کاندیدی جهت تهیه واکسن زیر واحدی بروسلوز مد نظر باشد.