سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فروغ قاسمی – کارشناسان ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری
محمد صادقی –
پگاه ایزدی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
کریم زارع –

چکیده:

بررسی جغرافیایی طبیعی ایران و نیزامکان سنجی هرکدام از جاذبه های اکوتوریسمی بیانگر قابلیت بسیاربالای جاذبه های اکوتوریسمی است ازجمله مهمترین جاذبه های طبیعی مناطق کویری و بیابانی هستند که حدود ۹۰ درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده اند این مناطق بدلیل وجود منابع کافی اعم از پتانسیلهای طبیعی و انسانی علاوه بر تقویت اکوتوریسم باعث تعادل درشد اقتصادی روستاهای پیرامون ان شده و با ایجاد قطبهای توسعه گردشگری به تکمیل سایر قطبهای اقتصادی موجود می پردازد وجودچنین وسعتی از نواحی خشک لزوم توجه به پتانسیلهایمناطق مذکور را درزمینه صنعت اکوتوریسم و ژئوتوریسم به ویژه دراستان یزد که درمرکز ایران و درحاشیه دشت کویر ودشت و بیابان لوت قرارگرفته است ضروری می سازد براین اساس درپژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی سعی شده است تا به معرفی قابلیت های اکوتوریسمی کویرهای اطراف استان یزد و دشت و بیابان لوت پرداخته شوددرضمن نتیجه بررسی ابعاد و ویژگیهای توسعه اکوتوریسم درمنطقه مورد مطالعه راهکارهایی جهت جذب گردشگر دراین مناطق ارایه شود.