سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرجان ابراهیمی – کارشناس ارشد، ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سیناهمدان
خلیل میرزایی – دکترا، ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
عادل اسماعیلی سالومحله – کارشناس ارشد، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد تاکستان

چکیده:

هدف این مطالعه تبیین راههای گوناگون ترویج کشاورزی است که در کاهش فقر تأثیر دارد. اهداف اصلی این پژوهش تبیین ویژگی های اجتماعی- اقتصادی پاسخ دهندگان، شناسا یی استراتو ی ها ی ترویجی برا ی کاهش فقر در م ی ان پاسخ دهندگان، شناسایی نقش هایی که ترویج کشاورزی درکاهش فقر ایفا می کند و تبیین کارآمدی این استراتوی ها می باشد.پرسشنامه ای ساختارمند طراحی شده است و در اختیار ۷۸ کشاورز و ۴۲ مروج که به گونه ا ی هدفمند در همدان، انتخاب شده بودند ، قرار گرفت. با استفاده از درصد و جداول توزیع فراوانی ، اطلاعات بدست آمده ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . اطلاعات بدست آمده نشان دادند که استراتژی های اصلی ترویج کشاورزی برای فقر زدایی ، چه مواردی بودند . ترویج کشاورزی نقش های عمده ی مهمی با هدف فقر زدایی در این مطالعه، در محدوده ی جغرافیایی مورد نظر، ایفا می کند. چند مورد از ا ین نقش ها عبارتند از: افزایش و بهبود معیشت، آموزش به کشاورزان و افزایش تولید. ترویج کشاورزی نباید بصورتی متمرکز لحاظ گردد و این در حالی است که توانمندسازی جوامع هدفی ج رفع نیازهای مردم را ندارد. زیر ساخت ها و سازگاری ها ی اجتماع ی بای د بهبود پیدا کند که البته این امر منجر به اف ایش تولید و نهایتاً افزایش درآمد کشاورزان می شود که این امر بصور تدر یجی باعث ریشه کنیفقر می شود