سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی حسن شریفی – فارغ التحصیل کارشناشی ارشد رشته زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلا
احمد سدیدخوی – استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران.
علی ارومیه ای – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران. ۳

چکیده:

در پروژ ههای عمرانی و خصوصا سدسازی استحصال مصالح از معادن سنگ گاهی مستلزم انجام انفجار است از آ نجایی که معادن بعضا نزدیک به محل احداث سد هستند، به همین لحاظ انجام انفجار و یافتن خرج بهینه در این پروژ هها از اهمیتخاصی برخوردار است. در سد مخزنی سرابی به دلیل همزمانی انفجار در معادن با عملیات بتن ریزی و تزریق پرده آ ببند و عدم اطلاع از بهینه بودن انفجارات با کمک چند دستگاه لرز هنگار رقمیPDAS با لرز هسن جهای سه مؤلفه کوتاه، اثر ارتعاشات حاصل از انفجارات معادن ثبت و با پردازش لرزه نگاش تهای ثبت شده در ناحیه معدنی سد سرابی تویسرکان، پر بندهایبیشینه هم سرعت جابجایی ذرات برای انفجارها تهیه شد و الگوی تابش لرز های حاصل از انفجارات جهت تحلیل ایمنی عملیات بتن ریزی و اجرای پرده آ ببند مورد تجزیه و تحلیل قرا رگرفت. نتایج این تحقیق و استانداردهای موجود در معادنروباز نشان داد که محدوده اجرای فعالیت بتن ریزی و پرده آ ببند از دیدگاه لرز های در منطقه کاملاً امن قرارداشته و حداکثر خرج مورد استفاده جهت انفجارات این معادن نیز به دست آمد.