سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکرم غفاری قره باغ – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
ثمانه لواسانی – کارشناس ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه آفاق ارومی
محمد حسین آق خانی – دانشیاران گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
باقر عمادی – دانشیاران گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف از این تحقیق، تعیین میزان انرژیهای ورودی و خروجی و نیز ارزیابی اقتصادی تولید انگور در استان آذربایجان غربی در سال ۴۳۳۱ بود. برای این منظور، باغات انگور شهرستان ارومیه )مرکز استان( مورد بررسی قرار گرفته و دادههای مورد نیاز با استفاده از ۴۱۱ عدد پرسشنامه و از طریق مصاحبه رودررو با باغداران جمع آوری گرفته و دادههای مورد نیاز با استفاده از ۴۱۱ عدد پرسشنامه و از طریق مصاحبه رودررو با باغداران جمع آوری گردید. نمونه گیری، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای انجام شد. مقادیر انرژی از طریق حاصل ضرب میزان ورودی ها و خروجی ها در هم ارزهای انرژی آنها محاسبه گردید. در این تحقیق همچنین تأثیر متغیر نظام کشت بر روی شاخصهای انرژی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج بهدست آمده، کل انرژی مصرفی در این تحقیق برای تولید انگور ۲۲۸۸۰/۰۲MJ.ha-1 بوده است. بیشترین سهم انرژی مصرفی برای انرژی کود شیمیایی (۲۳/۰۹%) و الکتریسیته (۱۹/۲۴%) و بیشترین سهم هزینهها بهترتیب با ۵۹/۴۶% و ۱۱/۴۵% برای کار کارگری و بسته بندی به دست آمد. شاخص های نسبت انرژی، بهره وری انرژی و افزوده خالص انرژی به ترتیب ۷/۶۵ و ۰/۶۵kg.MJ-1 و ۱۵۲۲۴۹/۸۰kg.MJ-1 و شاخص نسبت سود به هزینه ۱/۸۱ به دست آمد. سهم انرژی های مستقیم، غیرمستقیم، تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر به ترتیب ۶۲/۵۹ و ۳۶/۶۳ و ۳۳/۹۴ و ۶۵/۲۸% محاسبه شد. نتایج نشان داد که تولید در باغات مکانیزه، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر بوده است.