سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر همتیان – دانشجویان کارشناسی ارشد
ایرج رنجبر – استاد گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه تبریز
امیرعباس بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

یکی از راههای تحقق توسعه پایدار در کشاورزی بررسی جریان انرژی ورودیها و خروجیها در تولید محصول می باشد .در این تحقیق جریان انرژی بر اساس نسبت سهم انرژی ورودیهای مختلف به مزرعه و به دست آوردن شاخص هایمتداول در بحث انرژی در محصول گندم دیم در سطح کشاورزان بخش سرفیروزآباد مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور مقدار و نوع نهادههای به کار رفته در مراحل مختلف تولید و نیز مقدار محصول تولید شده بررسی گشته و با استفاده ازفرمولها و ضرایب ویژهای، به مقادیر معادل انرژیهای مصرفی و تولیدی تبدیل و سپس شاخص های انرژی محاسبه گردید. میزان کارآیی انرژی (نسبت ستانده به نهاده)، برای محصول دانه ۰/۸۷و برای محصول کاه ۰/۷۹و کارآیی انرژی کل (دانه+کاه)۱/۶۶برآورد گردید. همچنین بهره خالص انرژی با احتساب انرژی دانه و کاه ۱۲/۸۷گیگاژول در هکتار و بهرهوری انرژی۰/۱۲kg/MJ محاسبه گردید.