سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرضیه رشیدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
حسین علی فلاحی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
مسعود عزت احمدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
عباسعلی نوری نیا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان،

چکیده:

به منظور مطالعه انتقال مجدد و شناخت ارتباط آن با عملکرد دانه، آزمایشی با استفاده از ۱۳ ژنوتیپ تریتیکاله شامل: ۳،ET-79- و،ET-85-7 ،ET-84-15 ،ET-84-8 ،ET-84-5 ،ET-83-20 ،ET-82-16 ،ET-82-15 ،ET-82-8 ،ET-79-17 ،ET-79-4 وJuanillo و ۹۲ ET-85-9 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادقی در سه تکرار در سال زراعی ۸۸ -۸۷ اجراء گردید. نتایج حاکی از اختلاف بسیار معنیدار بین ژنوتیپها از لحاظ عملکرد دانه، میزان انتقال ماده خشک، بازده و درصد انتقال مجدد بود. در بین ژنوتیپهای تریتیکاله مورد بررسی، ژنوتیپ ۱۵ ET-82- بالاترین عملکرد دانه را به خوداختصاص داد. همبستگی عملکرد دانه با میزان ماده خشک انتقال یافته مثبت و غیر معنیدار و با درصد انتقال مجدد منفی و غیرمعنیدار بود. میزان ماده خشک انتقال یافته همبستگی مثبت و بسیار معنیداری با بازده انتقال مجدد و درصد انتقال مجدد داشت