سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماعیل مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشدعمران–زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
علی اکبر اهری آبش احمدلو – فوق لیسانس سازه های هیدرولیکی –دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

یکی ازمعضلات محیط زیست که خطراتی برای سلامت بشرداردورود فلزات سنگین به محیط زیست و چرخه غذایی بشر می باشد .باتوجه به ویژگی فلزات سن گین درخصوص انباشته شدن دربافتهای بدن وبیماریهای نادرایجاد شده توسط آنهادراین مقاله مطالبی در خصوص حذف فلزات سنگین وروش بهینه حذف آنهاارایه گردیده است .روش معمول برای حذف فلزات سنگین ترسیب آنها به شکل هیدروکسیدویاسولفورمی باشد .ولی لیان روش باتوجه به صنعتی ش دن وافزایش پسابهای صنعتی وایجادلجن فراوان روش مناسبی درآینده ای نزدیک نخواهد بود .لذا دراین مقاله روش بهینه ای جهت حذف این فلزات تحت عنوان حذف بیولوژیکی موردبررسی قرارگرفته است که عنوانین ارایه شده عبارتند عبارتند از جذب بیولوزیکی ،مکانیسم جذب،قارچهاومخمره ا،باکتری ها،جلبکها،تثبیت جرم بیولوژیکی ،فیکس کردن جاذب ها واحیاوبازیابی ها