سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی ستوده – کارشناس تحقیق و پژوهش دفتر تحقیقالت کاربردی فا.ا.اردبیل اردبیل
رضا ستوده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیایی طبیعی ژئومورفولوژی در برنامه ری

چکیده:

بخش تولید برق، محدودیت منابع سرمایه گذاری و محیط زیست از جمله مسائل مهمی اند که این فرایند را تحت تأثیر قرار می دهند. حداقل کردن هزینه و آثار مخرب محیط زیست همواره مورد توجه متخصصان بووده و خواهدبود. جدی بودن مسئله حفاظت از محیط زیست و همچنین امنیت انرژی الکتریسیته موجب شده که فرایند تولید برق توسط نیروگاه های زمین گرمائی مورد تأکید قرار گیرد. بدیهی است منابع لازم برای سرمایه گذاری در کشورما مسائل زیست محیطی را تحت الشعاع خود قرار می دهد. حال سؤال اساسی این است کوه آیوا امکوان جایگزینی نیروگاه های فسیلی به وسیله نیروگاه های زمین گرمایی وجود دارد، یا حداقل در آینده وجود خواهد داشت اینمقاله سعی دارد با توجه به بالا بودن هزینه های تولید برق توسط نیروگاه های زمین گرمایی در کشور و با توجه به وضعیت هزینه های تولید برق، با درنظر گرفتن هزینه های اجتماعی به بررسی اقتصادی موضوع مزبوور بپوردازد. دراین بررسی ابتداء هزینه تمام شده تولید برق به ازای هر کیلو وات ساعت در هر یو از نیروگاه های تولید برقمحاسبه شده، سپس با توجه به انتشار آلاینده ها و گازهای گلخانه ای از نیروگاه های فسیلی و منظورکردن هزینه های خارجی تحمیل شده، ارزیابی لازم صوورت گرفتوه اسوت. در نهایوت مشخصشوده اسوتکه، تولید برق توسطنیروگاههای زمینزرمایی در مقایسه با نیروگاههای فسیلی در سناریوهای ١ و ٢ از نظر اقتصادی توجیه پذیر نیستند، این امر در سناریوی ٣ قابل تأمل است و در سناریوهای ۴ و ۵ مقرون به صورفه اقتصوادی اسوت. در آخور به نظور میرسد، با توجه به افزایش تقاضای برق و محدودیت منابع فسیلی و بالا بودن میزان آلودگی حاصول از ایون منابع،استفاده از انرژی حاصل از نیروگاههای فسیلی بر اساس سناریوهای ١ و .٢ نیز، در آینده ای نه چندان دور، توجیه اقتصادی نداشته باشد